Napredak svakog polaznika se prati na individualnom nivou, kroz kvalitativnu i kvantitativnu analizu postignutih rezultata.

Kontinuirano se beleži utisak profesora o savladanom gradivu i napretku učenika. S tim u vezi, roditelji dobijaju periodične izveštaje o napretku deteta u usvajanju programa SuanPan mentalne aritmetike.

Deca u školi svake nedelje rade testove pažnje, koncentracije i memorije, što obezbeđuje solidnu bazu za analizu napretka svakog deteta po datim parametrima. Rezultati testova pažnje i koncentracije dostavljaju se u okviru završnog izveštaja i prate napredak deteta iz etape u etapu. Završni izvestaj za decu školskog uzrasta sadrži i analizu testa višestruke inteligencije i stilova učenja, svojevrstan “profil” deteta koji može biti od koristi u daljem učenju u radu.